Förbättrade ränteavdragsregler för företag

Förbättrade ränteavdragsregler för företag

Den svenska regeringen har nyligen publicerat slutbetänkandet av 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor, presenterat i SOU 2024:37. Denna rapport syftar till att förbättra ränteavdragsreglerna för företag och innehåller flera viktiga förslag.

Bakgrund och syfte

Sedan de nya skattereglerna för företagssektorn trädde i kraft den 1 januari 2019, har det funnits behov av att följa upp och se över vissa frågor. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga ett antal aspekter för att säkerställa att reglerna fungerar effektivt och rättvist.

Huvudpunkter i utredningen

  1. Negativa räntenetton: Utredningen föreslår att kvarstående negativa räntenetton ska fastställas till sin storlek vid uppkomsten och kunna behållas längre än sex år. Detta för att ge företag ökad flexibilitet och rättssäkerhet.
  2. Koncernutjämning: Alternativa och ytterligare möjligheter för koncernutjämning av negativa räntenetton har övervägts för att underlätta för företag inom samma koncern att balansera sina räntekostnader mer effektivt.
  3. Rättspraxis: En uppföljning och analys av den rättspraxis som finns avseende räntedefinitionen har genomförts för att klargöra och förbättra tolkningen av befintliga regler.
  4. Valutasäkring: Bestämmelserna om valutasäkring föreslås ändras för att anpassas bättre till redovisningsmässiga regler, vilket skulle underlätta för företag att hantera valutaexponering på ett mer förutsägbart sätt.
  5. Infrastrukturundantag: Behovet och lämpligheten av ett särskilt infrastrukturundantag har analyserats för att avgöra om det finns skäl att införa lättnader för investeringar i infrastrukturprojekt.
  6. Generell ränteavdragsbegränsning: Utredningen undersöker om den generella ränteavdragsbegränsningen uppnår sitt syfte att förhindra skatteplanering utan att hämma Sveriges konkurrenskraft.
  7. EU-rätten och skatteundandragande: Det har också gjorts analyser för att säkerställa att undantagsregeln i inkomstskattelagen är förenlig med EU-rätten och effektivt förebygger skatteundandragande.

Framtida steg

Nästa steg är att regeringen granskar utredningens förslag och beslutar om eventuella lagändringar. Det är viktigt att företagen håller sig uppdaterade om utvecklingen för att anpassa sina skatteplaneringsstrategier därefter.

För att läsa hela slutbetänkandet och få detaljerad information om alla förslag, kan du ladda ner rapporten här.

Dessa förändringar kan komma att påverka många företag, både stora och små, och det är viktigt att vara förberedd på de potentiella effekterna av nya ränteavdragsregler. Håll dig informerad och rådgör med skatteexperter för att säkerställa att ditt företag är redo för de kommande förändringarna.