Förmånsvärden, bonus malus och klimatbonus – detta gäller

Förmånsvärden, bonus malus och klimatbonus – detta gäller

Reglerna för fordon har ändrats många gånger och i år är inget undantag. Här kommer en sammanfattning av vad som gäller nu och vad som kommer ändras den 1 januari 2023.

Förmånsvärde

Om du är anställd i ditt bolag och använder en bil som ägs av företaget för privat ändamål i mer än ringa omfattning, vilket innebär mer än 100 mil eller mer än tio tillfällen, ska du förmånsbeskattas. Denna beskattning grundar sig på årsförmånsvärdet som sedan fördelas över årets tolv månader. Det räknas fram av summan av följande poster.

 • 13 % av nybilspriset plus all extra utrustning
 • Det förmånsgrundande beloppet x 1,35 % (som är 70 % av statslåneräntan för november året innan eller 0,5 % om räntan är lägre + 1 procentenhet)
 • 29 % av prisbasbeloppet
 • bilens fordonsskatt

Förmånsvärdet kan dock sänkas med miljövänlig teknik. Fordon som tas i trafik 12 juli 2022 eller senare kan få sänkt nybilspris i uträkningen , olika mycket beroende på hur bilen drivs:

 • El- och vätgasfordon får sänka med 350 000 kr
 • Laddhybrider får sänka med 140 000 kr
 • Gasbilar får sänka med 100 000 kr

Notera att nybilspriset aldrig får reduceras med mer än 50 procent.

Än så länge har inga ändringar gällande förmånsvärdet aviserats. Eftersom prisbasbeloppet stiger till 52 500 kr 2023 och statslåneräntan sannolikt också blir högre kommer förmånsvärdena dock att stiga.

Fordonsskatten

Fordonsskatten beräknas sedan 1 juli 2018 efter hur stora koldioxidutsläpp bilen har. Detta system kallas Bonus malus och innebär att fordon med låga utsläpp, gram/km, får lägre skatt än fordon med höga utsläpp. Fordonsskatten beräknas sedan 1 juni 2022 enligt följande:

 • Grundbelopp – 360 kr/år
 • Malus – utsläpp på mellan 76 och 125 gram/km beskattas med 107 kr/gram. Högre utsläpp beskattas med 132 kr/gram
 • Dieseltillägg – 13,52 kr/gram
 • Miljötillägg för diesel – 250 kr/år

Klimatbonusen

För fordon som släpper ut 50 gram/km och mindre utgår en klimatbonus. Detta är förutsatt att bilen inte byter ägare samt att det finns pengar kvar i budgeten som avsatts för detta. Riksdagen tar löpande beslut om klimatbonuspengar, på förslag från regeringen.

Så här funkar klimatbonusen:

 • Utgår enbart till fordon som inte kostar mer än 700 000 kr
 • Fordon med noll koldioxidutsläpp får 70 000 kr
 • Fordon som släpper ut mellan 1 och 50 gram/km får mellan 19 700 och 5 000 kr
 • Fordon med gasdrift får 10 000 kr

Från och med 1 januari 2023 kommer klimatbonusen utgå med följande belopp:

 • Fordon med noll koldioxidutsläpp får 50 000 kr
 • Fordon som släpper ut mellan 1 och 30 gram/km får mellan 9 833 och 5 000 kr
 • Fordon med gasdrift får 10 000 kr

För fordon som tagits i bruk tidigare ska beräkningarna göras enligt de regler som gällde när fordonet sattes i trafik.