Revision

Revision

Kvalitativt och kostnadseffektivt

I dag är valet av revisionsbyrå alltmer betydelsefullt då revisorns kompetens i allt större utsträckning används till mer än enbart revision. Revisorn har en unik möjlighet att upptäcka och belysa brister och föreslå förbättringar samt att se till att åtgärder sätts in i rätt tid.

Genom ett nära samarbete med våra klienter och vår kompetens, bland annat inom områden som beskattning, företagsöverlåtelse och koncernredovisning, kan Adact utnyttjas som ett mycket användbart bollplank av våra klienter. Med bas i Göteborg och Sisjön hjälper vi alla små till medelstora företag. Vi fungerar både som revisionsbyrå och redovisningsbyrå.

Revisionens syfte i ett aktiebolag är bland annat att i största möjliga mån bekräfta den bild av företaget som styrelsens externa redovisning ger. Bolagets intressenter, dvs ägare, långivare, leverantörer och de anställda, måste kunna lita till uppgifterna i årsredovisningen, eftersom den är deras beslutsunderlag i frågor om bolaget. Det är därför lagregler om revision av bolagets redovisning finns.

Vi utför den lagstadgade revisionen med moderna hjälpmedel och revisionsmetoder vilket gör att vi kan erbjuda en kvalitativt hög och kostnadseffektiv tjänst.

Vår strävan är att våra kunder inte skall uppleva oss som ett nödvändigt ont, utan som en tillgång för företagets verksamhet och utveckling. Hög servicegrad uppnås genom att vi arbetar efter våra värdeord där proaktivitet, personligt engagemang samt effektivitet i vårt arbete är vår ledstjärna

Kom igång