Nya lagar och regler 2024

Nya lagar och regler 2024

Vid årsskiftet började flera nya lagar och regler att gälla. Skatten sänks bland annat för arbetsinkomster, pension och bensin. Flera skatter höjs också, exempelvis flygskatten men också skatten på alkohol och tobak.

 • Höjd skatt på alkohol, tobak och nikotin

Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med cirka en procent utöver omräkningen med hänsyn till Konsumentprisindex. Skatten på öl, vin och andra jästa drycker höjs med cirka åtta procent och skatten på etylalkohol höjs med cirka en procent.

 • Höjd flygskatt

Beloppen för flygskatt räknas om, vilket leder till en höjning på mellan 76 och 504 kronor per passagerare beroende på slutdestination.

 • Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks så att summan av energi- och koldioxidskatten blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten år 2023. Energiskatten på övrig bensin sänks på motsvarande sätt.

Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler.

 • Höjd jämförelseränta för ränteförmån

Reglerna om beräkning av ränteförmån ändras, vilket leder till att jämförelseräntan höjs med en halv procentenhet.

 • Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Jobbskatteavdraget förstärks. Detta medför en genomsnittlig skattesänkning om 2 600 kronor per person och år. Även skatten på pension sänks genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

 • Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs

En indexering införs i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år.

 • Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Någon uppräkning ska inte göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen för beskattningsåret uppgår därmed till 598 500 kronor.

 • Höjd beloppsgräns för inkomst från samfällighet

Överskott i en delägarbeskattad samfällighet ska bara tas upp om det överstiger 1 500 kronor. Beloppet tidigare var 600 kronor. För privatbostadsfastigheter och fastigheter som innehas av privatbostadsföretag gäller det bara om överskottet är avkastning av kapital. Uppgift om en privatbostadsfastighets andel av samfällighetens inkomster ska lämnas i kontrolluppgift till den del inkomsterna överstiger 1 500 kronor.

 • Global minimibeskattning för multinationella företag inom EU

Koncerner med en omsättning överstigande 750 miljoner euro ska betala en effektiv skatt om 15 procent oavsett i vilken jurisdiktion de är verksamma.

 • Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att i stället gälla under högst sju år. Ändringen tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

 • Ändringar i dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Ändringen innebär att avtalet inte längre omfattar arvs- och gåvoskatt.

 • Skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten

Den 1 januari ska en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, inleda sin verksamhet och en rad lagar och förordningar träder därför i kraft den 1 januari 2024. Flera myndigheter, däribland Skatteverket, kommer att ha skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

 • Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas.