Regeringen förbättrar 3:12-regler för fåmansföretag

Regeringen förbättrar 3:12-regler för fåmansföretag

3:12

Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot ett betänkande med förslag på nya skatteregler för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Kommittén, som haft i uppdrag att förenkla och förbättra dessa regler, har lagt fram flera betydande förändringar.

Förbättringar i reglerna

Förslagen innebär bland annat en ny modell för beräkning av gränsbeloppet. Den nya modellen slår ihop dagens förenklingsregel och huvudregel till en gemensam regel som ska gälla för alla delägare. Vidare föreslås att alla delägare ska kunna tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag.

Ett av de mest framträdande förslagen är slopandet av dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav. Dessa ska ersättas av ett schablonmässigt löneavdrag, och delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget. Detta innebär en förenkling som kan gynna många småföretagare.

Takbelopp och närstående

Ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst föreslås också. Denna förändring är tänkt att skapa en mer rättvis beskattning och minska administrativa bördor.

En annan viktig förändring är att syskonkretsen inte längre ska betraktas som närstående. Detta innebär att en delägares beskattning inte längre påverkas av syskons ägande, vilket kan underlätta generationsskiften och ägarbyten inom familjeföretag.

Kortare karenstid

Karenstiden och andra tidsgränser föreslås kortas med ett år. Detta kan påskynda processer för företagare som vill göra förändringar i sitt ägande eller sin företagsstruktur.

Positiv respons

Finansminister Elisabeth Svantesson uttryckte sin glädje över kommitténs förslag. ”Sverige är ett stolt företagarland och fåmansföretagen är en viktig del av vårt näringsliv. Dessa föreslagna förändringar kommer att underlätta för företagare och främja entreprenörskap,” sade Svantesson.

Nästa steg

Enligt kommitténs förslag ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2026. Förslagen kommer nu att beredas vidare inom Regeringskansliet, där de kommer att genomgå ytterligare granskning och bearbetning innan de eventuellt blir lag.

Dessa förändringar kan innebära en betydande förbättring för många fåmansföretag i Sverige, genom att minska komplexiteten i nuvarande regler och skapa mer förutsägbara och rättvisa skatteregler.

För mer information, besök Regeringens hemsida.