AdactOnline

Blogg

Förslag på skattelättnad för arbetsresor

Nu kan reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas. I stället finns förslag på att i stället ha en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion, vilket innebär att skattelättnaden blir oberoende av inkomst och marginalskatt.

Det är reseavdragskommitén som haft i uppdrag att undersöka hur systemet kan omarbetas för att gynna resor med låga utsläpp och samtidigt bli enklare att tillämpa, administrera och kontrollera.

Förslaget innebär i korthet att reseavdraget istället för att vara kostnadsbaserat ska baseras på avstånd och vara färdmedelsneutral.

Avstånd över 30 kilometer

Skattereduktion ska ges på den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats som enkel väg överstiger 30 kilometer och upp till 80 kilometer. Det ska beräknas utifrån antalet resdagar med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen. Max antal dagar får vara 210. Vid färre än 59 resdagar medges ingen skattereduktion.

Skattereduktionen är 60 öre per kilometer oavsett färdmedel. Fungerar det inte att åka kollektivt medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp på 20 kronor per resdag om man reser 30 kilometer eller mer. Är avståndet 80 till 150 kilometer tillkommer en rörlig del på 60 öre per kilometer.

Tvingas den skatteskyldige ta egen bil i stället för att åka kollektiv på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ges skattereduktion för den del av avståndet som överstiger 10 kilometer och upp till 150 kilometer.

Avdrag för trängselskatt avskaffas

Skattereduktion ges även med 30 procent av skäliga utgifter för till exempel väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor. Detta under förutsättning att utgifterna överstiger 8000 kronor under hela beskattningsåret och att kravet på bristfällig kollektivtrafik uppfylls. Samtidigt tas avdraget för trängselskatt bort.

Genom att arbetsgivaren lämnar uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen ska administration och kontroll underlättas och göras säkrare.

Förslaget är överlämnat till regeringen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs hela förslaget här.

Har du skickat in årsredovisningen?

Årsredovisningen för företag med bokslutsdag den 31 december 2018 måste finnas hos Bolagsverket senast den 31 juli 2019.

Med anledning av det fick cirka 200 000 aktiebolag den 24 juni en påminnelse om att skicka in sin årsredovisning.

Påminnelsen har skickats på något av nedanstående sätt:

  • Till företagets digitala brevlåda.
  • Mail till företagets registrerade e-post.
  • Brev till företagets registrerade postadress.

Tillsammans med påminnelsen tipsar Bolagsverket även om att lämna in årsredovisningen digitalt och om hur du ska skydda dig mot kapning.

Behöver du hjälp, kontakta oss på Adact.

Verifikation och Swish-betalning – vad gäller?

Swish

Swish blir ett allt vanligare betalmedel. Bokföringsnämnden har tagit fram de vanligaste frågorna och svaren kring bokföring och betalningar med tjänsten.

Mobiltjänsten Swish infördes 2012 och har sedan dess vuxit kraftigt. Från början var det ett sätt för privatpersoner att föra pengar mellan sig, men nu är det ett vanligt sätt att betala även hos företag. Men i takt med att tjänsten etablerat sig i användarnas betalmönster har det uppstått en rad nya frågor för företagare att ta ställning till.

Med Swish ökar bokföringsslarvet

Bokföringsnämnden har valt att på sin webb www.bfn.se samla några vanliga frågor och svar. Bland annat handlar vad som gäller när kunden betalar med Swish hos ett företag som använder kassaregister, och vad som gäller när kunden betalar med betaltjänsten vid internetförsäljning.

Samma regler som för kontokort

Bokföringsnämnden skriver att Swish är ett elektroniskt betalmedel och därmed gäller samma regler som vid betalning med kontokort.

Så här svarar Bokföringsnämnden på sin webb:

”Vad ska användas som verifikation?

I företag som använder kassaregister och tillämpar reglerna om gemensam verifikation vid kontantförsäljning ska den gemensamma verifikationen bestå av tömningskvitton och kontrollremsor/journalminnen och omfatta en dags försäljning.

I den gemensamma verifikationen ska det även ingå sammanställningar över försäljningen mot kontokort och andra elektroniska betalningsmedel. Om inte banken tillhandahåller en separat specifikation över Swish-betalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning av dessa betalningar.”

Artikeln presenteras i samarbete med tidningen Resultat.

Läs merBokföringsnämnden frågor och svar om betalning med Swish

Allt du behöver veta om tjänstepension

Tjänstepension

Tjänstepension kan upplevas som krånglig och det gör att många arbetsgivare prioriterar ner frågan. Det kan dock få konsekvenser.

Vad är då tjänstepension och var är viktigt att hålla koll på?

En tjänsteman förväntas gå i pension vid 65 år med en pension på ungefär 65 procent av den senast rapporterade lönen. Denna summa finansiera till den mindre del genom arbetsgivaravgifter och en större genom arbetsgivarens avsättning i olika tjänstepensionsavtal.

Rapporteringskrav av tjänstepension

Olika pensionsavtal har olika rapporteringskrav och arbetsgivaren är skyldig att rapportera i enlighet med avtalet säger.

Det finns många olika pensionsavtal så som löne- eller bonusväxlig till pension, ITP1 och ITP2 eller direktpension via kapitalförsäkring. Det finns en rad regler som reglerar vilka av dessa kostnader som en arbetsgivare kan få avdrag för. Det finns även regler för hur löneskatt av denna typ av kostnad ska hanteras.

Effektivisera

Det är viktigt att se till att rapporteringskraven följs. Genom en sådan kontroll kan arbetsgivaren många gånger hitta sätt att sänka pensionskostnaderna.

Mellan fem och tio procent av de arbetsstyrkan i ett svenskt företag är frånvarande på grund av bland annat sjukskrivning och föräldraledighet. Rapporteringen i samband med detta sker ofta manuellt och brister i hanteringen kan därför leda till stora merkostnader. Därför är det viktigt att se över sina rutiner.

Arbetsgivaren ansvar

Hur pensionsavtalen än hanteras är det alltid arbetsgivarens ansvar att se till att rätt pension betalas. Att se till att felen minimeras minskar chansen att behöva rätta misstag i efterhand.

Här kan du läsa mer om olika alternativ för tjänstepension.

Behöver du hjälp med frågor angående tjänstepension. Kontakta oss på Adact.

Läs mer om tjänstepension hos Pensionsmyndigheten.

Dags att anställa sommarjobbare?

Nu är det hög tid att börja tänka på sommarjobbare om det är aktuellt. Det är dock viktigt att tänka på att särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter gäller för ungdomar under 18 år.

Minderåriga på arbetsmarknaden delas in i tre grupper efter ålder.

De som är yngre än 13 år får inte arbeta alls. Det finns dock vissa undantag. Det är lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som drivs av familjen, som inte har anställda eller inom hobbyverksamhet som exempelvis försäljning av majblommor.

Nästa grupp är ungdomar mellan 13 år och 15 år. De får ta jobb som är enkla och riskfria. Förutom att arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna får ungdomarna inte arbeta ensam eller har ansvar för en kassa.

Ungdomar mellan 16 år och 18 år får anställas till alla typer av arbeten så länge de inte är farliga. De får även jobba ensamma, så länge det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Notera att det även kan finnas särskilda branschföreskrifter.

Hur långa arbetsdagar får ungdomar ha?

Minderåriga får inte arbeta mellan klockan 22 och 06 eller 23 och 07. Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och 06. Arbetstider och längd på raster skiljer sig beroende på ålder. Alla minderåriga måste ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter 4,5 timmars arbete.

Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets handledning vid anställning av barn och ungdomar.

Skattefritt eller inte?

Skolungdomar och studerande som arbetar på lov eller extra arbetar behöver inte betala skatt om de tjänar under 19 670 kronor (inkomståret 2019) och är bosatt i Sverige. Du som arbetsgivare behöver alltså inte göra skatteavdrag på lönen. Uppmärksamma gärna medarbetaren på beloppsgränsen och be om intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Skulle det visa sig att personen tjänar med än den satte gränsen måste jämkningen justeras genom ansökan till Skatteverket. Även semesterersättning och andra förmåner räknas in i den totala lönen.

Som arbetsgivare måste du lämna in individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen på allt över 100 kronor. Arbetsgivaravgift måste betalas om lönen uppgår till minst 1000 kronor under året.

Hur mycket ska jag betala i lön?

Facket och arbetsgivarna förhandlar genom kollektivavtal fram vilka löner som ska betalas ut. Har du tecknat kollektivavtal ska du alltså betala vad som sägs där.

Arbetsplatser utan kollektivavtal har ingen undre gräns för lönen. Det finns inte heller några lagstiftade lägstalöner i Sverige. Tänk på att ersätta en rimlig lön. Är det en medarbetare du vill behåll är det lämpligt att erbjuda en god löneutveckling.

Får sommarjobbare semester?

Alla har rätt till semesterersättning. Den som arbetar mer än tre månader har dessutom rätt till semesterledighet. Den lagstadgade semesterersättningen är 12 procent av den intjänade lönen.

Undvik hög marginalskatt

undvik hög marginalskatt

Visste du att det går att undvika hög marginalskatt i enskilda firmor och handelsbolag? Faktum är att genom att utnyttja avdrag för periodiserings- och expansionsfonder kan du undvika marginalskatt på mellan 65 och 70 procent.

Ska du slippa statlig skatt får den totala inkomsten 2018 av näringsinkomst plus lön inte överstiga 468 700 kronor. Är du över 66 år är det 494 300 kronor som gäller.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som gör att du får en total skattekredit på hela beloppet. Avdraget kan göras på max 30 procent av årets bruttovinst. Det innebär att beskattningen av det avsatta beloppet skjut upp i maximalt sex år. Avsättningen i periodiseringsfonder gör att du kan få tillgång till obeskattat kapital för att till exempel utveckla verksamheten eller för att jämna ut resultatet mellan olika år.

Byter du företagsform till aktiebolag kan du flytta med periodiseringsfonderna. Det gäller dock att du har pengar kvar eller motsvarande tillgångar som kan flyttas med till det nya bolaget.

Kom ihåg att skattelindringen för avsättningen inte är permanent utan kommer förr eller senare beskattas.

Expansionsfond

En avsättning till en expansionsform får vara kvar under obegränsad tid så länge verksamheten är aktiv och du behåller minst 78 procent av det avsatta beloppet i bolaget. För 2018 är skatten på det avsatta beloppet 22 procent. Skatten är temporär och räknas av mot annan skatt om expansionsfonden minskar kommande år.

Räntefördelning

Skulle du satsa egna pengar i firman eller handelsbolaget eller låter fullt beskattade vinster vara kvar i företaget? Då har du möjlighet att ta ut årliga inkomster till bara 30 procents skatt. Detta kallas positiv räntefördelning och är en ränteinkomst. För inkomståret 2018 får du beräkna en ränta på 6,49 procent av beloppet.

Genom att utnyttja positiv räntefördelning för att kvitta bort inkomster de år då du redan uppnått en inkomst på gränsen till hög marginalskatt får du bäst effekt.