Digital inlämning snart lag

Digital inlämning snart lag

Justitiedepartementet föreslår att det ska bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket digitalt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025.

Det var den 22 december 2021 som regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och andra oegentlig­heter.

Flera frågor

En av frågorna i utred­ningens upp­drag gäller ingiv­ning av års- och koncern­redo­visningar i elektro­niskt format. Upp­draget i nämnda del redovisas – i enlighet med direktiven – separat i form av denna pro­memoria.

Övriga frågor i utred­ningens uppdrag kommer att behand­las i det betänkande som ska redo­visas senast den 22 juni 2023.

Läs mer om digital ingivning av årsredovisningar