Nya skatteregler för företagssektorn

Nya skatteregler för företagssektorn

Den 21 mars presenterade regeringen sin lagrådsremiss med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. Lagrådsremissen skiljer sig i många delar från förslaget från hösten 2017, både när det gäller innehållet och ikraftträdandet.

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Ränteavdragsbegränsning till 30 procent av EBITDA. Avdragsbegränsningen avser negativa räntenetton. Utjämning inom en koncern vid rätt till koncernbidrag.
  • Negativa räntenetton som inte kunnat dras av ett visst år kan sparas och får dras av ett senare år, om utrymme då finns. Maximalt sex år och förloras vid ägarförändring.
  • Negativa räntenetton upp till 5 000 000 kr omfattas inte av EBITDA-regeln, vilket är en betydande lindring jämfört med utredningens förslag.
  • Ränteutgifter får skattemässigt inte räknas in i anskaffningsvärdet för inventarier, byggnader eller markanläggningar och dessa utgifter får därmed inte aktiveras skattemässigt.
  • Bolagsskattesatsen sänks i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent för företag med räkenskapsår som börjas efter den 31 december 2018 och till 20,6 procent för räkenskapsår som börjas efter den 31 december 2020.
  • För hyreshus får värdeminskningsavdrag göras med totalt tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad de sex första åren från det att hyreshuset färdigställs (s.k. primäravdrag). Avdrag medges således med ytterligare 2 procent årligen de första sex åren.
  • Schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs.
  • Återföring av periodiseringsfonder när upplösningen sker under år med lägre bolagsskatt, ska räknas upp för att balansera den lägre skatten.

Förslagen föreslås träda i kraft på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018.

För en fullständig redogörelse se lagrådsremissen. Vi kommer naturligtvis att bevaka detta och rapportera.

Här kan du läsa mer.