Här är förslagen till nya 3:12-reglerna

Här är förslagen till nya 3:12-reglerna

3:12-reglerna3:12-utredningen har nu presenterat sina förslag om ändrade skatteregler för fåmansbolag. Nedan följer de viktigaste förändringarna.

Den största förändringen är att utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskar. Detta innebär en försämring för många fåmansföretagare. Detta gäller både de som använder förenklingsregeln och huvudregeln med lönesumman som underlag för utdelning.

Den slopade fyraprocentsspärren är dock välkommet då många upplevt detta som en regel som försvårar möjligheten att rekrytera nyckelpersoner. Den har även gjort konkurrensen på marknaden snedvriden, enligt många.

Förslag till ändrade regler:

 • Höjd skatt från 20 till 25 procent på utdelning och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (schablonregeln) från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp. Detta gör att beloppet en företagare har rätt att ta ut i lågbeskattad utdelning minskar. En begränsning införs som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för ett annat bolag.
 • Fler nivåer vid användning av löneunderlaget som beräkningsunderlag införs. Beräkningen individualiseras. Följande nivåer gäller:
  Tio procent av löner upp till åtta inkomsbasbelopp.
  25 procent av löner mellan åtta och 60 inkomstbasbelopp.
  50 procent av löner som överstiger 60 inkomstbasbelopp.
 • Slopat tak om att löneunderlaget maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön.
 • Höjt löneuttagskrav för att kvalificera för löneunderlag från sex inkomstbasbelopp plus fem procent av totala löneunderlaget i företaget till åtta inkomstbasbelopp plus fem procent av ägarens/närståendes löneunderlag. 9,6 inkomstbasbelopp, som idag är det maximala löneuttagskravet, höjs till 15 inkomstbasbelopp.
 • 4-procentsspärren slopas. Denna gräns har tidigare inneburit att ägare som ägt mindre än fyra procent i bolaget inte gått tillgodogöra sig löneunderlag.
 • Skatten sänks från 30 till 25 procent på utdelningar och kapitalvinster som överstiger takbeloppet i tjänst. Särskilda definitionen av dotterbolag tas bort och definition av dotterbolag som framgår av årsredovisningslagen.
 • Dagens takbelopp för beskattning i tjänst av utdelning och kapitalvinst slås samman till ett takbelopp om 100 inkomstbasbelopp/år. De tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska inkluderas i takbeloppet.
 • Särkilt undantag avseende ägarskiften mellan närstående ska införas. Generationsskiften ska inte missgynnas jämfört med externa försäljningar.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Förslagen angående höjt löneuttagskrav måste dock tas hänsyn till redan 2017 eftersom det ska uppfyllas året före beskattningsåret.

Härnäst kommer förslaget att skickas på remiss. Det är sedan upp till finansdepartementet att utforma det slutliga lagförslaget.

Riksdagen måste slutligen godkänna lagförslaget som slutligen presenteras för att det ska träda i kraft.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact.

Vi arrangerar även en frukostföreläsning där vi diskuterar det nya förslaget. Läs mer om det här.