Fakturerat styrelsearvode var inkomst av tjänst

Fakturerat styrelsearvode var inkomst av tjänst

Skatterättsnämnden SRN har i ett förhandsbesked ansett att styrelsearvoden (2016-12-21) som betalas ut till styrelseledamots helägda aktiebolag ska utgöra inkomst av tjänst.

Det är inte ovanligt att konsulter har olika styrelseuppdrag och fakturerar dessa som arvode från egna bolag. Många gånger har dessa styrelseuppdrag kombinerats med tidsbestämda saneringsuppdrag, vilket inte är en del av styrelseuppdraget.

För alla konsulter och styrelseledamöter som fakturerar sina styrelsearvoden är detta förhandsbesked viktig läsning och rekommenderas.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 juni 2017 fastställt detta förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket innebär att förhandsbeskedet gäller och kommer att ligga till grund för bedömningen av fakturerade styrelsearvoden. Utgå alltså från att styrelsearvode i de flesta fall kommer att betraktas som inkomst av tjänst.

Skatterättsnämnden 2016-12-21 dnr 9-16/D hittar du här.