Beskattning av förvärvsinkomster 2017

Beskattning av förvärvsinkomster 2017

MiljöbilUnder 2017 kommer fler att betala statlig inkomstskatt och beloppsgränsen för arbetsresor höjs.
I korthet innebär förändringarna att:

  • Den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Tidigare skedde uppräkningen med två procentenheter. Det innebär att den nedre brytpunkten för 2017 blir 452 100 kronor och den högre brytpunkten blir 651 700 kronor. (Skiktgränsen = Den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag, alltså beskattningsbar förvärvsinkomst. Brytpunkt = Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.)
  • För miljöbilar ändras den maximala nedsättningen till 10 000 kronor per år. Tidigare 16 000 kronor. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med fyra år.
  • Mindre får dras av som kostnader för resor mellan bostad och arbetsplatsen. Den beloppsgränsen, över vilken utgifter för resor får dras av, höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor.

De ovan beskrivna reglerna trädde i kraft den 1 januari 2017.