Årsredovisningslagen ändras‏

Årsredovisningslagen ändras‏

ÅrsredovisninglagenImplementeringen av EU:s direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag har lett till att en generell väsentlighetsprincip i ÅRL har införts. I artikel 6.1 i direktivet står det att de krav som anges inte behöver uppfyllas om följderna av att uppfylla dem är oväsentliga.

Företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysning och konsolidering om följden av avvikelsen inte är väsentlig. Det anges i 2 kap. 3a § ÅRL.