Regeringen vill stärka revisionskvaliteten

Regeringen vill stärka revisionskvaliteten

ÅrsredovisninglagenRegeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision för att på så sätt stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende.

 Förslagen bygger på det så kallade revisionspaketet som är ett EU-direktiv och en EU-förordning.

Några av nyheterna i paketet är följande:

– Revisionsberättelsen ska innehålla mer information som är till nytta för företagets intressenter.

– Börsbolag och betydande finansiella företag ska byta revisionsbyrå efter en viss tid (byrårotation). Valet av revisor ska föregås av anbudsförfarande.

– Revisionsutskottet ska få fler uppgifter. Finansiella företag ska ha ett revisionsutskott som övervakar så att redovisningen sker på ett bra sätt.

– Om skyldigheterna när det gäller revision åsidosätts ska Finansinspektionen kunna ingripa.

– Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet skärps. Detta gäller bland annat möjligheten för revisorn att lämna konsulttjänster till granskade företag.

– Revisorsnämnden får utökade befogenheter. De ska bland annat ha möjlighet att vidta nya former av disciplinära åtgärder såsom beslutande  sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revisionsverksamhet. Även kvalitetskontroller av revisorer som har uppdrag i de mest betydande finansiella företagen ska utföras av nämnden.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 17 juni 2016.