Förslag på skattelättnad för arbetsresor

Förslag på skattelättnad för arbetsresor

Nu kan reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas. I stället finns förslag på att i stället ha en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion, vilket innebär att skattelättnaden blir oberoende av inkomst och marginalskatt.

Det är reseavdragskommitén som haft i uppdrag att undersöka hur systemet kan omarbetas för att gynna resor med låga utsläpp och samtidigt bli enklare att tillämpa, administrera och kontrollera.

Förslaget innebär i korthet att reseavdraget istället för att vara kostnadsbaserat ska baseras på avstånd och vara färdmedelsneutral.

Avstånd över 30 kilometer

Skattereduktion ska ges på den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats som enkel väg överstiger 30 kilometer och upp till 80 kilometer. Det ska beräknas utifrån antalet resdagar med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen. Max antal dagar får vara 210. Vid färre än 59 resdagar medges ingen skattereduktion.

Skattereduktionen är 60 öre per kilometer oavsett färdmedel. Fungerar det inte att åka kollektivt medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp på 20 kronor per resdag om man reser 30 kilometer eller mer. Är avståndet 80 till 150 kilometer tillkommer en rörlig del på 60 öre per kilometer.

Tvingas den skatteskyldige ta egen bil i stället för att åka kollektiv på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ges skattereduktion för den del av avståndet som överstiger 10 kilometer och upp till 150 kilometer.

Avdrag för trängselskatt avskaffas

Skattereduktion ges även med 30 procent av skäliga utgifter för till exempel väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor. Detta under förutsättning att utgifterna överstiger 8000 kronor under hela beskattningsåret och att kravet på bristfällig kollektivtrafik uppfylls. Samtidigt tas avdraget för trängselskatt bort.

Genom att arbetsgivaren lämnar uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen ska administration och kontroll underlättas och göras säkrare.

Förslaget är överlämnat till regeringen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs hela förslaget här.