Att ta upp på årsstämman‏

Att ta upp på årsstämman‏

årsstämmaAktiebolag är skyldiga att sammanställa den ekonomiska informationen för det gångna året i en redovisning. Revisorn ska där lämna en revisionsberättelse om årsredovisningen. På årsstämman ska de ekonomiska bitarna knytas ihop. Där ska årsredovisning och revisionsberättelse fastställas av ägarna. En årsstämma måste hållas inom sex månader från det att räkenskapsåret är slut.

Bolagsstämma (aktieägarna) är aktiebolagets högst beslutande organ. Årsstämman är den obligatoriska bolagsstämman. Den måste hållas årligen. Aktieägarna ska där fatta beslut enligt de regler som finns angående årsstämmor. Det är under dessa stämmor som aktieägarna har chansen att göra sin röst hörd.  Vanligtvis innebär en aktie en röst på årsstämman.
Det finns några punkter som bör vara med på stämman.
1. Val av ordförande, alltså vem som ska leda stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd, en lista på de aktieägare som är närvarande och hur många röster de har.
3. Val av justerare, inte nödvändigt om bolaget bara har en aktieägare som dessutom är ende ledamoten i styrelsen.
4. Prövning om stämman blivit sammankallad, alltså om kallelse skett på det som sätt som anges i bolagsordningen.
5. Godkännande av dagordning.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse presenteras.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning. Det innebär hur vinst eller förlust ska disponeras och även om ledamöterna i styrelsen får ansvarsfrihet.
8. Val av kommande års styrelse.
9. Arvoden till styrelse.