Ansvarsområden i ett aktiebolag‏

Ansvarsområden i ett aktiebolag‏

Roller i aktiebolagetI ett aktiebolag finns en ansvarsfördelning. Här kan du lära dig vilka roller som har vilket ansvar.

Styrelsen: Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Även bedömning av den ekonomiska situationen och översyn av organisationen så att bokföring, medelsförvaltning och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras ingår i ansvarsuppgifterna. Det är styrelsens uppgift att se till att skatter betalas in och årsredovisning upprättas och lämnas till Bolagsverket. De ansvarsuppgifter som styrelsen har kan inte överlämnas till någon annan.

Styrelseordförande: Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete, se till att sammanträden hålls och bevaka så att uppgifterna sköts på ett bra sätt. Utöver detta har ordförande samma uppgifter som ledamöterna.

Styrelseledamöter: Ledamöterna har ansvar för företagets förvaltning. De kan inte säga att det bara är av formell natur och att personen inte förstått innebörden av uppdraget. En ledamot kan få skadestånd om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Ledamöterna kan även dömas till personligt betalningsansvar om till exempel årsredovisningen inte skickas in i tid eller om kontrollbalansräkning inte upprättas vid de tillfällen ett bolags eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet som är registrerat.

Styrelsesuppleanter: En suppleant ansvarar enbart för de beslut som fattas då han eller hon har tjänstgjort i styrelsen. Då en suppleant ersätter en ordinarie ledamot har denne samma ansvar och ställning som övriga ledamöter i styrelsen.

Aktieägarna: De har rätt att vara med och besluta om bolagets verksamhet genom bolagsstämman. Denna är ett aktiebolags högst beslutande organ. En aktieägare kan i princip enbart förlora det belopp som personen tecknat sina aktier för. Det finns dock undantag. Deltar aktieägaren i ett beslut om att fortsätta verksamheten trots att bolaget är skyldigt att gå i likvidation blir aktieägaren betalningsansvarig tillsammans med styrelsen.

Verkställande direktör: Ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt anvisningar och riktlinjer från styrelsen. Det är Vd:ns uppgift att se till att bokföringen görs enligt lag samt att förvaltning av bolagets medel är betryggande. Vd:n kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig och personligt betalningsansvarig.

Revisorn: Revisorn har ansvar för att granska bolagets årsredovisning och bokföring. Han eller hon ska även granska styrelsen och vd:ns förvaltning. Revisorn ska periodiskt uttala sig om årsredovisning och förvaltning utifrån den genomförda granskningen. Revisorn är skyldig att rapportera misstankar om vissa brott.

Redovisningskonsulten: Arbetet för en redovisningskonsult är inte lagreglerat på samma sätt som för revisorn. Även om redovisningen görs av en extern redovisningskonsult är det styrelsens ansvar att se till att bolaget fullgör sin bokföringsskyldighet. Redovisningskonsulten har ett rådgivaransvar. Dennes arbete ska följa bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning.