AdactOnline

Nyheter inom redovisning och revision

Blogg

Var noggrann med underlagen till din bokföring

revisionsberättelseEn ofullständig faktura kan medföra att man inte har rätt till momsavdrag, även om transaktionen i övrigt är fullt legitim. För att en faktura ska godkännas måste den innehålla en hel del information.

Fakturan ska exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssatser, datum, vad transaktionen avser mm. För enskild näringsidkare innebär detta att det blir exra viktigt att man kan avgöra om det är ett privat inköp eller ett inköp till näringsverksamheten.

Ett speciellt problemområde är när anställda gör inköp för företagets räkning och sedan får ersättning för detta. Normalt rör det sig om mindre belopp vilket innebär att så kallad förenklad faktura kan godkännas, belopp upp till 4 000 kr inklusive moms. Det är viktigt att det är inköp som arbetsgivaren normalt skulle ha ansvar för.

Momsreglerna är komplicerade. Känner du dig osäker på vad som gäller i ditt fall så tala med din redovisningskonsult eller revisor innan du beslutar.

Läs mera om de komplicerade momsreglerna här.

Regeringen vill förenkla för företag

Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre, säger näringsministern i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter.

Det är Tillväxtverket som får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för nya digitala lösningar som kan förenkla livet för företagarna men även förenklar myndigheternas handläggningsprocesser.

Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att undersöka om Regelrådet, vars uppgift är att granska och yttra sig över kvalitén på lagstiftning, ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen. I uppdraget ingår även att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018.

Mer om detta finner du här.

Vad gäller angående 3:12-reglerna?

Det omtalade förslaget om ändringar av 3:12-reglerna, alltså skattereglerna för fåmansföretag, har dragits tillbaka.

Här kommer en sammanfattning av vad 3:12-reglerna innebär:

Det är ägare av de flesta små och medelstora företag som även arbetar i verksamheten som omfattas av reglerna. Det reglerna styr är bland annat hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst.

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta ut utdelning upp till ett visst gränsbelopp årsvis. Denna utdelning beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet tilldelas alla delägaren den 1 januari varje år och beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln. Vilket regel som man ska tillämpa bestämmer man själv som delägare.

Huvudregel innebär att ägaren får beräkna ett utrymme baserat på omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget samt utbetalade löner. I dag är reglerna så att 50 procent av lönerna får tillgodoräknas ägarnas gränsbelopp. Ägarna måste dock ta ut en viss minimilön för att få tillämpa denna regel.

Enligt schablonregeln får varje delägare i ett bolag varje år 2,75 procent inkomstbasbelopp att dela på. 2017 var detta basbelopp 163 075 kronor. Äger du 30 procent i ett bolag blir beloppet 30 procent av 163 075 kronor. Denna regel får endast användas i ett bolag per år.

Tar ägarna ut en större utdelning än gränsbeloppet beskattas överskjutande del med marginalskatt.

Dags att anmäla verklig huvudman

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde i kraft den 1 augusti 2017. Denna är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet ska varje EU-land ha ett centralt register över verkliga huvudmän. Företag och föreningar ska därför anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Totalt berörs 800 000 företag av de nya reglerna.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Från den 1 september 2017 kan företaget göra sin anmälan. Behörig företrädare kan göra detta elektroniskt och skriver under med e-legitimation. Det kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018. Om anmälan är felaktig eller uteblir kan företag få böter.

Syftet med den nya lagstiftningen är att organisationer som kommer i kontakt med bolag ska kunna kontrollera vem som är bolagets verkliga huvudman. Detta försvårar penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är särskilt viktigt för bland annat banker.

Kom igång med träningen efter semestern

Nu är semestern slut och på gymmen är besökarsiffrorna bland de högst sett över hela året.

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag. Normalt sett ska förmåner beskattas, men bland annat friskvårdsbidraget är ett undantag.

Vad gäller då när man erbjuder sina anställda skattefri motion?

För det första gäller personalvårdsförmåner enbart anställda. Som enskild näringsidkare eller delägaren i handelsbolag får man därför inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Jobbar du däremot i ditt eget aktiebolag räknas du som anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Förutsättningarna för att motionen och friskvården är skattefri är att erbjudandet om personalförmånen riktar sig till hela personalen, inte bara en viss grupp. Även visstidsanställda ska erbjudas förmånen. Motionen ska vara av enklare slag och av mindre värde. Med enklare slag menar man till exempel att träna på gym, bowling, simning, handboll och så vidare. Däremot anses inte personlig träning vara av enklare slag.

Har du frågor angående friskvård, kontakta oss på Acact.

Regeringen backar angående 3:12-förslaget

arbetsgivaravgiftFörslaget angående förändringar av 3:12-reglerna har diskuteras mycket sedan det presenterades. Nu kommer beskedet att regeringen backar angående förslaget, som gällde utdelningsmöjligheterna för fåmansföretag. Både Företagarna och Svenskt näringsliv välkomnar att regeringen backar. Enligt undersökningar har det nämligen framkommit att fyra av fem jobb skapas i mindre företag.