AdactOnline

Nyheter inom redovisning och revision

Blogg

Förslag till ett skärpt amorteringskrav

Finansinspektionen FI föreslår ändringar i sin föreskrift om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag.

Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla.

Mer om detta på Finansinspektionens webb.

Nya regler om lönebidrag

Regeringen har utfärdat en ny förordning om stöd till funktionsnedsatta. Bland annat med nya regler om lönebidrag.

Lönebidrag för anställda (tidigare kallat enbart lönebidrag) får lämnas om personen har nedsatt arbetsförmåga och om det bidrar till att personens möjligheter att utföra jobbet ökar. Anställningen omfattas av reglerna i LAS.

Lönebidrag för utveckling i anställningen är som det låter ett bidrag som syftar till att ge möjligheter att lära och utvecklas i en tjänst. Kan ges i högst 12 månader i sträck och som mest 24 månader totalt. Anställningen omfattas inte av reglerna i LAS. (LAS 1§ p.4)

Lönebidrag för trygghet i anställningen kan ges till den som är i behov av långvarigt stöd för att behålla en anställning. Bidraget kan ges med som mest fyra år i taget. Anställningen omfattas av LAS.

De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2017.

Länk till artikel och diverse dokument på regeringens webb.

Fakturerat styrelsearvode var inkomst av tjänst

Skatterättsnämnden SRN har i ett förhandsbesked ansett att styrelsearvoden (2016-12-21) som betalas ut till styrelseledamots helägda aktiebolag ska utgöra inkomst av tjänst.

Det är inte ovanligt att konsulter har olika styrelseuppdrag och fakturerar dessa som arvode från egna bolag. Många gånger har dessa styrelseuppdrag kombinerats med tidsbestämda saneringsuppdrag, vilket inte är en del av styrelseuppdraget.

För alla konsulter och styrelseledamöter som fakturerar sina styrelsearvoden är detta förhandsbesked viktig läsning och rekommenderas.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 juni 2017 fastställt detta förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket innebär att förhandsbeskedet gäller och kommer att ligga till grund för bedömningen av fakturerade styrelsearvoden. Utgå alltså från att styrelsearvode i de flesta fall kommer att betraktas som inkomst av tjänst.

Skatterättsnämnden 2016-12-21 dnr 9-16/D hittar du här. 

Nya skatteregler för företagssektorn

I promemorian föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Förslaget innebär bland annat:

• En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA), i kombination med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten (från 22 procent till 20 procent),
• Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs,
• Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna) ges ett snävare tillämpningsområde.
• Skatteregler om finansiell leasing där avtalen vid beskattningen ska behandlas på samma sätt som i redovisningen

En kort sammanfattning och länkar till hela materialet finner du här på regeringens webbplats.

Regeringens förslag är komplicerat. Svenskt Näringslivs skatteexpert anser att det är oklart i vissa stycken och vill se flera detaljer och göra en noggrann analys innan man kan ta ställning till effekterna av förslaget.

En artikel från Svenskt Näringsliv finner du här.

Högkonjunkturen fortsatt stark

Ett säkert tecken på att det råder högkonjunktur och att det är full fart i industrin är att kapacitetsutnyttjandet ökar. Statistiska centralbyrån, SCB, konstaterar att utnyttjandegraden ökade med 0,4 procent under årets första kvartal och nu är uppe i 90 procent, en hög siffra.
Räknar på årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procent jämfört med det första kvartalet 2016 och redovisade en utnyttjandegrad på 89,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Så högt som den nuvarande nivån har industrin inte legat sedan 2007 då kapacitetsutnyttjandet nådde till och med en bit över 90 procent.

Mer om konjunkturen och utvecklingen i ekonomin finner du här på SCB.se.

Karensavdrag istället för karensdag?

Karensdagen vid sjukdom upplevs orättvis för bland annat personer som jobbar oregelbundna tider. Nu vill regeringen och vänsterpartiet därför ersätta karensdagen med ett karensavdrag.

Förslaget är att avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren kan få en genomsnittlig arbetsvecka. För personer som arbetar vanliga kontorstider kommer karensavdraget inte innebära någon större skillnad jämfört mot karensdagen. För de som har oregelbundna arbetstider kommer dock förändringen bli till det bättre.

Karensavdrag föreslås ersätta karensdag den 1 januari 2019.