AdactOnline

Nyheter inom redovisning och revision

Blogg

Inkomstgränser och skatteuttag

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 452 100 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor och den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 452 100 kr och upp till 651 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 651 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 496 305 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor på Adact redan nu.

Hög tid att planera för utdelning

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som beskrivits ovan. Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i bolaget.

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning.

Tala med din redovisningskonsult på Adact om detta innan årsskiftet.

Dags att planera inför årsskiftet

Som fysisk person beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Pensioneringen kan garanteras genom att företaget spara i t.ex. en pensionsförsäkring. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 basbelopp kan sättas av per år.
    Privata pensionsförsäkringar är däremot inte att rekommendera då dessa nuförtiden inte är skattemässigt avdragsgilla.

Har du några frågor angående din egen skatteplanering? Kontakta oss på Adact.

Viktigt att veta om aktiebok

En aktiebok är ett aktiebolags eget register över vilka som är aktieägare. En sådan måste alla aktiebolag ha.

Aktieboken kan vara i olika former, exempelvis på papper eller som en elektronisk fil. Vilken form man väljer spelar mindre roll, den måste ändå innehålla vissa grundläggande uppgifter. Viktigast är aktiernas nummer, ägarens namn och personnummer (eller organisationsnummer) samt postadress. Även datumet då ägaren infördes måste finnas med.

Bolagets styrelse är ansvarig för att föra aktieboken. Skulle någon anmäla en ägarförändring eller om nya aktier ges ut ska aktieboken uppdateras direkt. Den enskilda aktieägarn ska anmäla förändringen till styrelsen, så styrelsen är alltså inte skyldig att själva hålla koll på om någonting förändras.

Ägarhistoriken ska sparas i tio år efter bolagets upplösning. Aktieboken ska inte registreras hos Bolagsverket, men uppgifterna i den är offentliga så vem som helst har rätt att titta i den.

Varför är det då så viktigt att ha en aktiebok?

I aktiebolagen finns regler om straffansvar i form av böter och fängelse för den som missköter uppgiften att ansvara för aktieboken. Det är också aktieboken som avgör vem som har rätt att rösta på bolagsstämman eller få del av vinstutdelning.

Tyvärr har många bolag dålig koll på sin aktiebok. Detta kan innebära stora problem om man vill sälja bolaget eftersom det inte är klart vem som äger bolaget.

En annan sak som är viktig att hålla koll på är om bolaget har utfärdat några fysiska aktiebrev. Dessa medför nämligen att innehavaren ska anses som ägare till aktien. Man bör därför inte sälja aktier utan att veta vart aktiebreven förvaras om det finns några. Går de inte att hitta kan man ansöka hos Bolagsverket om att de ska dödas. Detta kan dock ta cirka ett år.

Var finns aktieboken?

Vet du inte var aktieboken finns? Många bolag är köpte som ett färdigt lagerbolag. Man ska vid köp av fått en pärm med alla viktiga handlingar. Kolla om aktieboken finns där.

Har du några frågor angående din aktiebok? Hör av dig till oss på Adact.

Allt om anställdas utlägg

Anställdas utläggMobila appar och andra digitala möjligheter har gjort att oklarheter över arkiverade originalkvitton från anställdas utlägg har ökat.

Vad gäller egentligen om företaget ska ha rätt att lyfta moms på utläggen?

Momslagen

För att ha rätt att lyfta moms i en momspliktig verksamhet måste köpet ha gjorts från beskattningsbar person och gå att styrka med faktura. Fakturan kan vara i pappersform eller i elektronisk form och ska lagras i den formen som den mottogs. Självklart måste inköpet gå till företaget.

Betalning med företagskort

Skulle en anställd göra ett inköp med företagets medel, exempelvis ett företagskort eller på faktura, anses köpte gjorts direkt att företaget. Fakturan ska då sparas i den form den mottogs.

Betalning med egna pengar

Skulle en anställd göra inköp med egna pengar för att sedan få ersättning från företaget kan moms lyftas. Utlägget måste då vara för företagets räkning.

Ett utlägg är ett köp där någon annan än den som betalar är betalningsskyldig. Det finns dock tillfällen då det godtas att en anställd göra utlägg för företags räkning, även om den anställde har betalningsansvar. Det gäller vid inköp av exempelvis kurslitteratur, logi, kost och representation eller en anställdas inköp som i sin helhet ska förbrukas vid ett enskilt uppdrag.

Underlag vid utlägg

Underlagen vid utlägg är samma som om företaget själv köpt varan eller tjänsten direkt. Originalfakturan ska alltså bevaras i den form den mottogs och inscannade kopior är inte tillåtet.

Skulle utlägget som den anställde gjort inte anses vara för företagets räkning kan ersättningen arbetsgivaren betalar räknas som en kostnadsersättning. Moms får då inte lyftas, men underlaget som den anställde lämnat till företaget ska bevaras.

Skulle ett företag som omfattas av kassaregisterlagen ta fram en kopia av ett kassakvitto måste den vara märkt med ordet kopia.

Vill du ha hjälp eller rådgivning angående hur du ska hantera anställdas utlägg, kontakta oss på Adact.

 

Skattelättnader för första anställde

Regeringen föreslår skattelättnader för den första anställda. Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att gälla även aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact.